Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola

Przedszkole Miejskie „Bajkowy Ogród” w Wiązowie

Dzieci zakwalifikowane do oddziałów w Wiązowie:

 1. Augustyn Oliwier
 2. Bacior Amelia
 3. Bacior Dominik
 4. Bartecka Alicja
 5. Borowski Borys
 6. Brycki Mateusz
 7. Budny Szymon
 8. Cieślak Tymoteusz
 9. Choina Jakub
 10. Dymek Dominik
 11. Dziurbas Antonina
 12. Erdman Gabriela
 13. Greguś Wojciech
 14. Hrazdil Amelia
 15. Jędras Liliana
 16. Jędras Miłosz
 17. Kasowska Aleksandra
 18. Komorowska Zuzanna
 19. Król Julia
 20. Kubiak Lena
 21. Kuś Piotr
 22. Kwiecień Bolesław
 23. Kwiecień Martyna
 24. Marzec Maria
 25. Maziak Adrian
 26. Nowak Barbara
 27. Nyga Mateusz
 28. Obajtek Kacper
 29. Oleszczuk Amelia
 30. Ostrowski Wojciech
 31. Pawłowski Michał
 32. Pawełek Gabriel
 33. Posyniak Antoni
 34. Ruchała Jan
 35. Rzeszowski Jan
 36. Skiba Jakub
 37. Sośniak Hubert
 38. Stanowski Alan
 39. Swoboda Paulina
 40. Szewczyk Jakub
 41. Tchorowska Monika
 42. Tomaś Natalia
 43. Tracz Maja
 44. Ważny Cezary
 45. Wieczorek Mateusz
 46. Wiliński Jan
 47. Wolf Alan
 48. Waltoś Jakub
 49. Zabłocki Ksawery
 50. Zakrawacz Aleksandra
 51. Zawisza Lena
 52. Ziółkowska Kornelia

Dzieci niezakwalifikowane:

 1. Karakuła Jakub

 2. Kumaszka Marcel

 

 

 

Dzieci zakwalifikowane do oddziałów w Witowicach:

 1. Barczuk Michalina

 2. Hubert Piotr

 3. Magda Paweł

 4. Matusik Wojciech

 5. Wartownik Weronika

 6. Woźniak Emilia

 7. Woźniak Wiktoria

Dzieci niezakwalifikowane:

 1. Kościelska Zofia

 2. Mycka Zofia

 

 

 

Rekrutacja

UWAGA REKRUTACJA !

 

Informujemy Rodziców iż w dniach

 od 01.02.2017r. do dnia 28.02.2017r.

 odbywa się rekrutacja dzieci

 uczęszczających do naszej placówki

 na rok szkolny 2017/2018

 Prosimy Rodziców o pobranie deklaracji

 w sekretariacie przedszkola.

  

Rekrutacja dla dzieci, które

 po raz pierwszy będą uczęszczać do

 przedszkola odbędzie się

 w dniach 1- 31 marca 2017r.

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (POBIERZ)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA (POBIERZ)

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA (POBIERZ)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SAMOTNE WYCHOWANIE (POBIERZ)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA (POBIERZ)

DEKLARACJA 2017/2018 (POBIERZ)

Lista dzieci zakwalifikowanych

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH 

do Przedszkola Miejskiego "Bajkowy Ogród" w Wiązowie na rok szkolny 2016/2017

 

Rekrutacja

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym, składają do 29 lutego 2016r. na kolejny rok szkolny:

Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - POBIERZ

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Przedszkola na rok 2016/2017 składają:

Kartę zgłoszenia dziecka - POBIERZ

W  dniach  od 07 marca do 31 marca 2016 roku trwa rekrutacja

do Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród”

w Wiązowie

na rok szkolny 2016/2017.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

  Dzieci do Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród” w Wiązowie

 

Podstawa prawna;

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7)
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
 4. Statut Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród” w Wiązowie

                                                                                 §1

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację o zasadę pełnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny, do ukończenia 8 roku życia.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciach mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wiązów.
 4. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 • Do 29 lutego 2016r. złożenie przez Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
 • W dniach 07 marca 2016 r. – 31 marca 2016r.– składanie przez Rodziców dzieci nie uczęszczających do przedszkola Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami
 • Do 6 kwietnia 2016r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.
 • Do 13 kwietnia 2016r.  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Do 18 kwietnia 2016r.  podpisywanie przez rodziców umowy z przedszkolem
 • Do 21 kwietnia 2016r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • W dniach 04 maja 2016 r. – 10 maja 2016r.– składanie przez Rodziców dzieci nie uczęszczających do przedszkola Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami
 • Do 13 maja 2016r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.
 • Do 16 maja2016r.  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Do 18 maja 2016r.  podpisywanie przez rodziców umowy z przedszkolem
 • Do 23 maja 2016r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

Wyniki rekrutacji Rodzice sprawdzają  w przedszkolu i na stronie internetowej. Na listach dzieci wymienione będą w kolejności alfabetycznej.

                                                                                   §2

PRACA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Przedszkola. W jej skład wchodzą:

a) Nauczyciel - przewodniczący

b) Dwóch lub trzech nauczycieli przedszkola

 1. Komisja Rekrutacyjna przyjmując dzieci kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym.
 2. Tryb postępowania Komisji rekrutacyjnej:
 3. Posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie

a)Komisja ustala listę przyjęć wychowanków,

b)Decyzje Komisji są protokołowane, akta Komisji łącznie z wnioskami o przyjęcie dzieci do przedszkola i oświadczeniami, przechowywane są w dokumentacji   przedszkola. Protokół zawiera skład i listę obecności członków Komisji oraz listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, które podaje się do publicznej wiadomości.

c) O nieprzyjęciu dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie informowani są pisemnie przez Dyrektora Przedszkola.

4. W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

5. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora Przedszkola.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU?

 1. W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące w gminie Wiązów, które w roku szkolnym 2015/2016 nie uczęszczały do Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród” w Wiązowie.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem naszej gminy mogą być przyjęci do  Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponowało będzie wolnymi miejscami.

DZIECI 6 letnie

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie.

DZIECI 5 i 4 letnie

Od 1 września 2016r. wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji .

DZIECI 3 letnie

Na wniosek rodzica do przedszkola może zostać przyjęte dziecko 3 letnie, w szczególnych przypadkach dziecko 2,5 letnie, jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 

§3

KRYTERIA REKRUTACJI

MINISTERIALNE KRYTERIA REKRUTACJI

Do Przedszkola Miejskiego „Bajkowy Ogród” w Wiązowie  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Wiązów. W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Wiązów) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata*,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 5 punktów.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
*wielodzietność rodziny – oznacza  rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

KRYTERIA USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

1. Dziecko 4 letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – 5 pkt

2. Pobyt dłuższy niż realizacja podstawy programowej (podstawa realizowana jest w godz. 8.30 – 13.30) – za każdą godzinę ponad czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego – 1 pkt

3. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkół publicznych na terenie Gminy Wiązów – 1 pkt

                                                                             §4

1.Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Wiązów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z zachowaniem w/w kryteriów.

                                                                              §5

1.Dzieci z deficytami rozwojowymi są wstępnie kwalifikowane do przedszkola przez Komisje Rekrutacyjną po przedłożeniu dokumentów, o których jest mowa w §3 pkt 3.

                                                                              §6

1.Od rozstrzygnięcia Dyrektora Przedszkola służy odwołanie do sądu administracyjnego.

 

Wzór oświadczenia nr 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata:

 

OŚWIADCZENIE Nr 1

 

Imię i nazwisko rodzica*...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania rodzica*..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że jestem/jesteśmy rodziną wielodzietną.**

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Wiązów, dnia ..........................................                                       ................................................................      

                               (data)                                                                 ( podpis osoby składającej oświadczenie)

 

* rodzice –należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

** wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

 

 

Wzór oświadczenia nr 2. Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie:

 

OŚWIADCZENIE Nr 2

 

Imię i nazwisko rodzica*...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania rodzica*..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko** i  nie wychowuję wspólnie co najmniej jednego dziecka

z jego rodzicem*...............................................................................................................................................

                                       (imię, nazwisko i pesel dziecka)

           

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

Wiązów, dnia ......................................                                               ..............................................................

                             (data)                                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

* rodzice –należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


**
samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - wzór - pobierz

Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie - wzór - pobierz

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja 2016/2017

Karta zgłoszenia dziecka

 

 

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego "Bajkowy Ogród" w Wiązowie

 

 Pobierz

Regulamin rekrutacji 

Our website is protected by DMC Firewall!